Bijhouding GBKN Gelderland

Voor 40 gemeenten in de provincie Gelderland is door Prisma GeoCensus de GBKN bijgehouden en voor 20 gemeenten is de BAG bijgehouden in de periode 2012-2015. Op basis van de geleverde MMS-meldingen, maar mede op basis van de eigen mutatieopsporing zijn zowel de GBKN als BAG bestanden bijgehouden. Per kwartaal is een bijhoudingsronde ingepland per gemeente.

De inwinning is op gebaseerd op een combinatie van fotogrammetrie en terrestrische inwinning. De inwinning wordt ingewerkt in de aangeleverde nul-bestanden van de Stichting en door ons verwerkt tot was-wordt bestanden in sfn-formaat. Via het uploadloket van de Stichting worden deze bestanden aangeleverd. Automatisch worden een aantal controles uitgevoerd om te verifiëren of de geleverde bestanden aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo hebben specifieke BAG-objecten een apart attribuut zodat herkend kan worden waar deze voor bedoelt is. Elke geleverd bestand wordt ook visueel gecontroleerd dor de Stichting voordat het wordt verwerkt in de database. Na verwerking in de database levert de Stichting de bestanden door aan haar afnemers.

De data voor de BAG wordt door de gemeenten gebruikt om hun wettelijke taak voor de BAG te kunnen realiseren. Binnen zes maanden moet de geometrie na aanmelding worden verwerkt in de BAG-pandenkaart. Op basis van de luchtfoto’s wordt veel vergunningsvrije geometrie opgespoord, ingewonnen en verwerkt. Op basis van onze leveringen kan de gemeente de administratieve afwikkeling voltooien, waarna de BAG weer compleet is.

De eerste twee jaar zijn als onderdeel van de GBKN bijhouding een tweetal separate projecten uitgevoerd. Dit betrof de opwaardering van het landelijk gebied en het oplossen van onterecht weergegeven bebouwingslijnen (ook bekend als ‘oud zeer’).

Op basis van luchtfoto’s is voor een dertiental gemeenten het landelijk gebied opgewaardeerd en geactualiseerd. Een goede basis voor de opbouw van de BGT.

Voor negentien gemeenten zijn onterecht weergegeven bebouwingslijnen terrestrisch naverkend. Binnen deze gemeenten stonden door verschillende oorzaken de dakrand hoofdgebouw en dakrand bijgebouw op meerdere plekken onterecht weergegeven. Deze elementen zijn naverkend , gemeten en gemuteerd waar nodig. Het doel was om te komen tot een bestande die overeen komt met de werkelijkheid en een goede basis voor de BAG en de aankomende BGT.

twitterlinkedin